Hakaret Suçu TCK 5237

TCK 5237 Hakaret Suçu

5237 Sayılı TCK 125. Madde Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte somut fiil veya söz olarak tanımlanabilir. Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili madde düzenlemesine göre hakaret suçu; bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığının rencide edilecek derecede bir fiil veya olgu isnat edilmesi ya da yakıştırmalarda bulunulması veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır.

Hakaret suçu ile korunmak istenen hukuki değer toplumu oluşturan bireylerin şeref ve haysiyetidir. Kasten işlenebilen bir suç olan hakaret suçunda, suçu oluşturan hareketin bölünebildiği hallerde teşebbüs mümkündür.

Hakaret suçunun yalnızca maddi şartlarının oluşması yeterli olmamakla birlikte fiilin de değerlendirilmesi gerekir. Beddua, eleştiri veya memnuniyetsizliği ifade eden tutum ve davranışlar ilgili suç kapsamına girmez. Bireyin yüzüne karşı hakaret söz konusu olduğunda, öğrenildiği an; gıyabında hakaret söz konusu olduğunda ise (kendisi hariç) en az 3 kişinin öğrenmesiyle suç oluşur. Örneğin; bir işyerinde işverenin bir işçiyle ilgili yokluğunda, “şerefsiz” diye bağırır ve bunu ilgili işçi dışında en az 3 işçi daha duyarsa, hakaret suçu gerçekleşmiş sayılır. Mail, telefon, mektup vs yoluyla hakaret, mağdurun yüzüne karşı yapılan hakaretlerden sayılır.

TCK madde 125’in 3. Fıkrasında hakaret suçunun nitelikli halleri sayılmıştır:
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaret suçunun, haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi, kasten yaralama suçuna karşı işlenmesi ve karşılıklı olarak işlenmesi halleri, cezayı azaltan hallerdir. Bunun yanında dilekçe hakkı, savunma dokunulmazlığı ve basının haber verme hakkı hukuka uygunluk sebebi olur ve suç oluşmaz.

Hakaret suçunun basit hali şikâyete tabi olup mağdurun şikâyet süresi 6 aydır. Nitelikli halinde ise cumhuriyet savcısı re’sen soruşturma açar.

Hakaret davalarına bakmakla görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Şantaj Suçu
Tehdit Suçu
Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu
Kişilerin Huzuru ve Sükununu Bozma Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL