Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu TCK 5237

TCK 5237 Tehdit Suçu

5237 Sayılı TCK 109. Madde Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 109.maddesinde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu tanımlanmıştır.

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu; bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmaktır.

Kişi hürriyetinden yoksun bırakmak suçu ile korunan hukuki değer, kişinin iradesine uygun olarak hareket özgürlüğünün sağlanmasıdır. Çünkü kişi kendi arzu ve iradesi çerçevesinde hareket edebilme hürriyetine sahiptir. Suçun işlenmesi halinde ise anılan hürriyet ihlal edilmiş olacaktır.

TCK 109.maddenin 2.fıkrasında “Kişi fiili işlemek için veya işlediği sırada, cebir, tehdit veya hile kullanırsa, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca 3.fıkrada kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hali düzenlenmiştir. Buna göre bu suçun;

a) Silahla
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Üst soy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunun temel halinin cezai yaptırımı 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olup TCK m.109/3’te sayılan hallerin varlığında verilecek ceza 1 kat artırılır. Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ayrıca kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cinsel amaçla işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu kasten işlenebilir bir suçtur. Bu suç, mağdurun iradesine uygun olarak hareket etmesinin kısıtlanması ile tamamlanmış olur.

TCK madde 109/6’da “ Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu re’sen takip edilebilin bir suçtur. Bu suçtan açılan davalar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür.

Türk Ceza Kanunu’nun 26.maddesinde anılan, hak kullanma veya ilgilinin rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cezası, bağlayıcı nitelikte ağır olduğundan bir ceza avukatı yardımı almanızı öneririz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Tehdit Suçu
Şantaj Suçu
Hakaret Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL