Mala Zarar Verme TCK 5237

Mala Zarar Verme Suçu

5237 Sayılı TCK 151. Madde Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümü, madde 151’de düzenlenmiştir. Buna göre; mala zarar verme, bir başkasının malını tahrip etme, yok etme, bozma, kullanılamaz hale getirme veya kirletmedir.

Kanun koyucunun mala zarar verme suçu ile korumak istediği hukuki değer, toplumu oluşturan bireylerin malvarlığı değerleridir.

Şikâyete bağlı bir suç olan mala zarar verme suçunun konusunu taşınır veya taşınmaz mal oluşturur. Meydana gelen zarar kısmen veya tamamen olabilir, önemli olan malın maddi manevi değerinde zararın oluşmasıdır. Kanun maddesinde belirtilen fiillerden birinin yapılması suç oluşması için yeterli olduğundan mala zarar verme suçu seçimlik hareketli suçlardandır. Bu fiiller: tahrip etme, yıkma, yok etme, bozma, kullanılamaz hale getirme veya kirletmedir.

TCK madde 151’in 2.fıkrasına göre aynı hükümler, haklı bir neden olmaksızın hayvanların öldürülmesi veya işe yaramayacak hale getirilmesi için de uygulama alanı bulacaktır.

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri ayrı bir maddede düzenlenmiştir. TCK madde 152’ye göre;

1- Mala zarar verme suçunun;

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
  2. Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
  3. Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
  4. Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
  5. Grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
  6. Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
  7. Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, İşlenmesi hâlinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

2- Mala zarar verme suçunun;

  1. Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
  2. Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
  3. Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanarak, İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin kısmen aksaması halinde, verilecek ceza artacaktır.

Mala zarar verme suçunda etkin pişmanlık veya şahsi cezasızlık hükümleri uygulama alanı bulabileceğinden uzman bir ceza avukatı ile temsil edilmenizi tavsiye ederiz.
İlginizi Çekebilecek Konular:
Hırsızlık Suçu ve Cezası
Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası
Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası
Nitelikli Yağma (Nitelikli Gasp) Suçu ve Cezası
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL