Zimmet Suçu TCK 5237

Zimmete Geçirme Suçu

ZİMMET SUÇU 5237 Sayılı TCK 247. Madde & 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 160. Madde

Zimmet suçu Türk Ceza Kanunumuzun 247. maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu suça Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 247/1; Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Basit (temel) ve cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli hallerine aynı başlık altında yer verilen zimmet suçu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 160. maddesinde benzer şekillerde düzenlenmiş ve söz konusu suç görev nedeni ile kendisine zilyedliği devredilen malları kendisi ya da başkasının zimmetine geçirilmesi halinde söz konusu olabileceği hükme bağlanmış ve adli parası ile hapis cezası yaptırımına birlikte yer verilmiştir.

Görev suçu olmasından da anlaşıldığı üzere bu suç niteliği itibari ile özgü suçtur. Bundan bahisle ancak ve ancak kamu görevlileri söz konusu suçun faili olabilirler, kamu görevlisi olmayan kişiler ise iştirak halinde azmettiren yahut yardım eden sıfatı ile TCK (m. 40/2) gereğince bağlılık kuralları doğrultusunda sorumlu olurlar.

TCK 247/3’e göre; zimmet suçunun malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

Birden fazla zimmet suçunun işlenmesi halinde ister basit ister nitelikli olsun TCK 43 gereği “zincirleme suç” nedeni ile TCK 61'den cezanın artırılması yoluna gidilecektir. Hem basit hem nitelikli halin ihlali nedeni ile sanığa 247/2'den tek ceza verilecek ve bu ceza artırıma gidilecektir.

Ayrıca 247/2'deki suçun nitelikli haline ilişkin düzenlemenin aramış olduğu hileli davranışların belgede sahtecilik gibi suçlarla gerçekleştirilmesi halinde TCK 212 gereği hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.

TCK 247/2; Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Söz konusu çifte ceza, orantılılık açısından her ne kadar hakkaniyete aykırı olsa da açık düzenleme olduğu için kanunilik ilkesi gereğince bu şekilde bir hüküm kurulması mecburilik teşkil edecektir.

Bankacılık sektöründe mesleki faaliyetlerini icra edenler özel bir bankada çalışmakta iseler elbette TCK bağlamında sorumluluklarına gidilemeyecek ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uygulanacaktır. Kamu bankaları devreye girince ise 5411 sayılı Kanun'un 161.maddesi uyarınca “Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır.” Bu bağlamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160. maddesinin uygulanması gerekecektir.

Zimmet suçunun cezasını etkileyen nitelikli hallerden ilki cezanın artırılmasını gerektiren yukarıda izah ettiğimiz “suçun hileli davranışlarla işlenmesi”dir.

Zimmet suçunun cezasını etkileyen nitelikli hallerden ikincisi ise cezanın azaltılmasını gerektiren “etkin pişmanlık” halidir.

Zimmet (zimmete geçirme) suçu; cezai olarak ağır yaptırımlar içerdiğinden ve yargılama Ağır ceza mahkemesinde görüleceğinden, konusunda uzman bir ceza avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Güveni Kötüye Kullanma
Parada Sahtecilik
Hırsızlık Suçu ve Cezası
Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası
Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası
Nitelikli Yağma (Nitelikli Gasp) Suçu ve Cezası
Dolandırıcılık Suçu ve Cezası
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL